RECRUITMENT TO THE POST OF SCENE OF CRIME OFFICER (FSL), BANGALORE

APPLICATION FOR THE POST OF SCENE OF CRIME OFFICER (SOCO) RECRUITMENT FOR RESIDUAL (MEN, WOMEN & TRANSGENDER) IN FSL, BENGALURU AND ITS REGIONAL OFFICE- 2021

Notification No.16 /Recruitment-2/2021-2022

£ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ WÀlPÀUÀ¼À°è SÁ° EgÀĪÀ «ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀzÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£Á C¢üPÁj

( Scene of Crime Officer)

(¥ÀÄgÀĵÀ , ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀ ) ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw ºÀÄzÉÝUÉ Cfð – 2021

C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. 16/£ÉêÀÄPÁw- 2/2021-2022

NEW REGISTRATION
DATE NEWS AND EVENTS

DEC

172021

MODE OF PAYMENT

Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
1 DATE OF COMMENCEMENT OF ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
17/12/2021
2 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
17/01/2022
3 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
18/01/2022
RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ
WRITTEN EXAMINATION
Syllabus
SOCO_P-1 SOCO_P-2
DATE OF BIRTH Overage & Underage Criteria (Age considered as on 15.01.2022) as follows :-
Sl.No. / PÀæªÀĸÀASÉå POST / ºÀÄzÉÝ CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð MINIMUM AGE / PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì MAXIMUM AGE / UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì AGE CONSIDER AS ON DATE / ªÀAiÉÆëÄw ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1
SCENE OF CRIME OFFICER (SOCO)
GM 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
35 YEARS /
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
v
SUBMIT

BORN BETWEEN 15.01.1987 AND 15.01.2001 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
OBC (2A/2B/3A & 3B) 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
38 YEARS /
38 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 15.01.1984 AND 15.01.2001 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST, CAT-1 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
40 YEARS /
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 15.01.1982 AND 15.01.2001 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
DATE OF BIRTH Overage & Underage Criteria (Age considered as on 15.01.2022) as follows :-
Sl.No. / PÀæªÀĸÀASÉå POST / ºÀÄzÉÝ CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð MINIMUM AGE / PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì MAXIMUM AGE / UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì AGE CONSIDER AS ON DATE / ªÀAiÉÆëÄw ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1
SCENE OF CRIME OFFICER (SOCO)
GM AGE DATE AGE DATE
21 15.01.2001 35 15.01.1987
BORN BETWEEN 15.01.2001 AND 15.01.1987 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
A
No of year Service or 10 year( which is less)
Central/Government Service Employee 21 15.01.2001 35 +10 or less 15.01.1977
B
10 Year relaxation
PH, Widow & Bounded laborer 21 15.01.2001 35 +10 or less 15.01.1977
C
No of Years Service & example :-taken 5 years
Village Group Inspector 21 15.01.2001 35 + 5 or less 15.01.1982
D
No of year Service or 5 year( which is less)
Employee of Census Organization 21 15.01.2001 35 + 5 or less 15.01.1982
E
No of Years Service & example :-taken 3 years
Released from National Cadet Corps 21 15.01.2001 35 + 3 or less 15.01.1984
BORN BETWEEN 15.01.2001 AND 15.01.1977 (BOTH DAYS INCLUSIVE) depend upon no of years of relaxation
2
SCENE OF CRIME OFFICER (SOCO)
OBC (2A/2B/3A & 3B) AGE DATE AGE DATE
21 15.01.2001 38 15.01.1984
BORN BETWEEN 15.01.2001AND 15.01.1984 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
A
No of year Service or 10 year( which is less)
Central/Government Service Employee 1 21 15.01.2001 38 +10 or less 15.01.1974
B
10 Year relaxation
PH, Widow & Bounded laborer 21 15.01.2001 38 +10 or less 15.01.1974
C
No of Years Service & example :-taken 5 years
Village Group Inspector 21 15.01.2001 38 + 5 or less 15.01.1979
D
No of year Service or 5 year( which is less)
Employee of Census Organization 21 15.01.2001 38 + 5 or less 15.01.1979
E
No of Years Service & example :-taken 3 years
Released from National Cadet Corps 21 15.01.2001 38 + 3 or less 15.01.1981
BORN BETWEEN 15.01.2001 AND 15.01. 1974 (BOTH DAYS INCLUSIVE) depend upon no of years of relaxation
3
SCENE OF CRIME OFFICER (SOCO)
SC,ST, CAT-1 AGE DATE AGE DATE
21 15.01.2001 40 15.01.1982
BORN BETWEEN 15.01.20001 AND 15.01.1982 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
A
No of year Service or 10 year( which is less)
Central/Government Service Employee 21 15.01.2001 40 +10 or less 15.01.1972
B
10 Year relaxation
PH, Widow & Bounded laborer 21 15.01.2001 40 +10 or less 15.01.1972
C
No of Years Service & example :-taken 5 years
Village Group Inspector 21 15.01.2001 40 + 5 or less 15.01.1977
D
No of year Service or 5 year( which is less)
Employee of Census Organization 21 15.01.2001 40 + 5 or less 15.01.1977
E
No of Years Service & example :-taken 3 years
Released from National Cadet Corps 21 15.01.2001 40 + 3 or less 15.01.1979
BORN BETWEEN 15.01.2001 AND 15.01.1972 (BOTH DAYS INCLUSIVE) depend upon no of years of relaxation

(J) PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ°è CxªÀ Á ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è CxÀªÁ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ CxÀªÁ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ C¢ü¤AiÀĪÀÄz À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁéªÄÀ å CxÀªÁ ¤AiÀÄAvæÀtzÀ°ègÀĪÀ ¤UÀªÀÄzÀ°è ºÀÄzÉÝ ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ »AzÉ ºÉÆA¢zÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ 10 ªÀμÀðUÀ¼À CªÀ¢ü CzÀgÀ°è AiÀiÁªÅÀzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ
(©) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ£ÁVzÀÝ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ½UÉ 03 ªÀμÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀgÉ JμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ¼ÁUÀĪÀÅzÉÆà CμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ
(¹) National Cadet Corps £À°è ¥ÀÆtð PÁ°P À ¥Àj«ÃPÀëPÀ£ÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ PÉqÉmï ¥Àj«ÃPÀëPÀ£ÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ
(r) gÁdå ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀªÁzÀ UÁæ«ÄÃt OzÀå«ÄÃPÀgÀt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉêÄÀ PÀUÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄƺ À ¥Àj²Ã®PÀ£ÁV FU À P®É ¸À ªÀiÁqÄÀ wÛzÀÝgÉ CxÀªÁ »AzÉ EzÀÝ C¨sÀåyðUÀ½UÉ UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀ ¥Àj²Ã®PÀ£ÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ
(E) CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyðUÀ½UÉ 10 ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ
(J¥ïs) PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°ègÀĪ À ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ d£ÀUÀtw ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è FUÀ ºÀÄzÝÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÉ CxÀªÁ »AzÉ ºÉÆA¢zÝÀ C¨ÀsåyðUÀ½UÉ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ ªÀμÀðUÀ¼ÀÆ CxÀªÁ 5 ªÀμÀðUÀ¼À CªÀ¢ü CzÀgÀ°è AiÀiÁªÅÀzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ
(f) «zsÀªÉAiÀiÁVzÀÝ°è (C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ vÁ£ÀÄ «zsÀªÉAiÉÄAzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉA§ ¥ÀæªÀiÁt ¥vÀ æÀª£À ÄÀ ß ¥qÀ É¢lÄ Ö PÆÉ AqÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ CzÀgÀ ªÀÄÆ® ¥æwÀ AiÄÀ £ÄÀ ß ¥Àj²Ã®£UÉ É ºÁdgÄÀ ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ) 10 ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ
(ºÉZï) fÃvÀ PÁ«ÄðPÀ£ÁVzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è ¸ÀzÀj C¢ü¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ 1957gÀ PÀ£ÁðlPÀ fÃvÀ PÁ«ÄðPÀ ¥ÀzÀÝw (gÀ¢ÝAiÀiÁw) DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ fÃvÀ ¸Á®ªÀ£ÄÀ ß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ºÆÉ uɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÁÝ£ÉAzÀÄ ¥æªÀ iÀ Át ¥vÀ æÀª£À ÄÀ ß f¯Áè ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï jAzÀ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆAqÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ CzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. 10 ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl.No / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
1 SC/ST/Cat-01 250
2 GM & OBC (2A,2B,3A,3B) 500
EDUCATIONAL QUALIFICATION / «zÁåºÀðvÉ
1. «zÁåºÀðvÉ:-

PÁ£ÀƤ£À jÃvÁå ¸ÁܦvÀªÁzÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄ¢AzÀ «¢ü «eÁÕ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃPÀqÀ 55 gÀµÀÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

Must be holder of Bachelor Degree in Forensic Science with at least 55% agregate marks from the University established by Law.
2. CxÀªÁ :-

PÁ£ÀƤ£À jÃvÁå ¸ÁܦvÀªÁzÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄ¢AzÀ «eÁÕ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃPÀqÀ 55 gÀµÀÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ eÉÆvÉUÉ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ «¢ü «eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è PÀ¤µÀÖ ±ÉÃPÀqÀ 55 gÀµÀÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ 01 ªÀµÀð r¥ÉÆèªÀiÁªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

Must be holder of Bachelor Degree in Science with at least 55% agregate marks from the University established by Law with one year diploma in Forensic Science with at least 55 % aggregate marks from recognised Institution..
3. CxÀªÁ:-

PÁ£ÀƤ£À jÃvÁå ¸ÁÜ¥ÀvÀªÁzÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄ¢AzÀ «eÁÕ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃPÀqÀ 55 gÀµÀÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. eÉÆvÉUÉ «¢ü «eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è ±ÉÃPÀqÀ 55 gÀµÀÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
Must be holder of Bachelor Degree in Science with at least 55% agregate marks from the University established by Law with master degree in Forensic Science with at least 55% aggregate marks..
  • candidate is not permitted to update his grade system he is to be convert from the university and upload the documents in the provided link
  • ¸ÀÆZÀ£É: PÉ®ªÀÅ C¨sÀåyðUÀ¼À CAPÀ¥ÀnÖUÀ¼À°è UÉæÃqï ¹¸ÀÖªÀiï, ¹.f.¦.J ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. CazÀgÉ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀÅ¢®è. ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¸ÀzÉ EzÀÝ°è CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ UéæÃqï£ÀÄß ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ½UÉ ¥ÀjªÀwð¹ vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼À ªÀiÁ»w / ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ vÀ¥ÀàzÉ C¥ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
VACANCY CLASSIFICATION
ºÀÄzÉÝAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀzÀ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå MlÄÖ
C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£Á C¢üPÁj (¹Ã£ï D¥sï PÉæöÊA D¦üøÀgï)(SOCO) 178 28 206

C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£Á C¢üPÁj (¹Ã£ï D¥sï PÉæöÊA D¦üøÀgï) (SOCO)
Category Total Posts Rural PHCandidate EXS PDP Female KannadaM Transgender Others
NKK 178 47 14 12 6 54 6 3 36
KK 28 6 3 1 0 7 1 0 10

NOTE :
  • Payment should be made in HDFC Bank / Post office only.LIST OF HDFC BANK BRANCHES
  • Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank / Post office.
  • If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
n¥Ààt :
  • Dfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß HDFC Bank/ CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • D¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ïC£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.